Klacht tegen liegende Jensma doorgestuurd

RVDJ.jpgHet wordt nu echt spannend: de klacht die de immer wakkere ombudsman tegen zijn eigen hoofdredacteur F. Jensma heeft ingediend bij de Raad voor de Journalistiek is inmiddels doorgezonden aan de demonisator zelve. De klacht is ingediend omdat Jensma zich in zijn verweer op een andere klacht van uw nimmer tevreden ombudsman (de ‘klacht-de Munnick’) heeft bediend van leugens om uw ombudsman bij de Raad in diskrediet te brengen. Zo suggereerde Jensma dat uw dappere ombudsman gefrustreerd zou zijn omdat hij ‘een afgewezen ex-medewerker’ van Lux et Libertas is. Helaas heeft Jensma hiermee zijn hand overspeeld, want ik heb de relatie met NRC zelf verbroken juist omdat Jensma zich continu bezondigde aan list en bedrog, ook tegen uw ombudsman. En dat kan ik bewijzen ook! De betreffende email-wisseling is inmiddels in het bezit van de Raad. Een medewerker van zijn krant zegt de relatie op omdat Jensma liegt en bedriegt en wat zegt Jensma? “Deze medewerker is gefrusteerd omdat hij niet bij ons mag werken!” Dat geeft de zieke gedachtenwereld van de demonisator toch wel prima weer. Recent ontving ik de volgende brief over deze klacht van de Raad:

Geachte heer Kat,

Hierbij bevestig ik de ontvangst vanuw ondertekende emailbericht van 29 mei jl. Na overleg met de voorzitter van de Raad bericht ik u het volgende.

Gegeven het feit dat nog niet vaststaat dat u in uw klacht ontvankelijk bent, zal de Raad zich eerst daarover dienen uit te spreken. Alvorens uw klacht definitief in behandeling te kunnen nemen, zal de Raad dan ook tijdens de zitting op 14 juli a.s. eerst beoordelen of u ontvankelijk bent in uw klacht.

IK heb uw klacht en de daarover tussen u en mij gevoerde correspondentie inmiddels doorgestuurd aan de wederpartij. De wederpartij heeft desgewenst de gelegenheid op het punt van ontvankelijkheid een reactie te sturen. U ontvangt hiervan ter kennisname een afschrift. Overige correspondentie wordt aangehouden totdat de Raad een uitspraak heeft gedaan inzake de ontvankelijkheid. De uitspraak verneemt u binnen acht weken na de zittingsdatum.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene
secretaris Raad voor de Journalistiek.

In antwoord op dit schrijven liet ik mr. Koene per email het volgende weten:

Geachte mevrouw Koene,

U schrijft inzake mijn klacht tegen F. Jensma van 21 maart 2006 dat de Raad eerst zal dienen te beslissen over mijn ontvankelijkheid. De zitting dienaangaande is op 14 juni.

Ik wijs erop dat mijn ontvankelijkheid in deze klacht niet ter discussie staat daar Jensma zich in correspondentie met de Raad leugenachtig en diffamerend heeft uitgelaten over mij in directe zin. Daarmee ben ik vanzelf ‘direct en persoonlijk belanghebbend’ zoals de reglementen voorschrijven.

Ik verzoek de Raad dan ook met klem de klacht direct ‘gewoon’ in behandeling te nemen zonder eerst te beslissen over de ontvankelijkheid. Zo niet zal er een hele goede motivering moeten komen waarom ook bij deze klacht opnieuw over de ontvankelijkheid dient te worden gesproken.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Hierop kreeg ik een formeel antwoord van Koene. Rest uw ombudsman nog te melden dat de ‘klacht-de Munnick’ zelf heeft geleid tot een niet-ontvankelijkheid van de klager. U weet nog wel, dat was die klacht over dat ‘interview’ met Jensma door de ‘gewone lezer’ Boris de Munnick die allerlei belangen en dubbele petten richting NRC bleek op te hebben. Het worden spannende tijden voor onze dappere demonisator! Tot slot: voor wie de emailwisseling tussen Kat en Jensma zelf wil lezen om vervolgens zelf te kunnen beoordelen of Jensma tegen de Raad heeft gelogen of niet: ze staan op bladzijde 388 tm. 391 van mijn boek Lux, Libertas en Leugens. Bestellen dus, dat boek!

WordPress Themes