CHAOS BIJ NVJ WORDT NACHTMERRIE

UPDATE: INTERNE EMAIL VAN AFGETREDEN NVJ-BESTUURDERS LEGGEN DE SCHULD VAN DE CRISIS BIJ THOMAS BRUNING DIE DE BELANGEN DIENT VAN DE STAAT EN DE MACHT EN NIET VAN DE JOURNALISTIEK

‘VAKBOND’ DIE MICHA KAT ‘ROYEERDE’ OP BASIS VAN LEUGENS EN IN OPDRACHT VAN CRIMINEEL EN NEERSTORTEND TELEGRAAF-CONCERN WORDT NU GEHEEL VERSCHEURD DOOR INTERNE TWISTEN EN SPANNINGEN * THOMAS BRUNING (ALGEMEEN SECRETARIS) GOOIT DE HOORN OP DE HAAK ALS HIJ VRAGEN KRIJGT * JOURNALISTENVERENIGING HEEFT ELKE GEOOFWAARDIGHEID VERLOREN EN GEEFT NOG ALTIJD GEEN OPENHEID VAN ZAKEN * NIEMAND BINNEN DEZE DISCUSSIE DURFT DE NAAM MICHA KAT TE NOEMEN OF TE VERWIJZEN NAAR ZIJN STUKKEN EN FILMPJES Lees hieronder de email van de afgetreden bestuursleden:

Aan de leden van de Verenigingsraad.

De vier opgestapte leden van het algemeen bestuur van de NVJ hebben de behoefte zich direct tot u te richten om wat meer achtergrond te geven bij hun keuze op 26 maart om terug te treden. Aanvankelijk hadden wij met de leden die zijn blijven zitten afgesproken uiterst summier te blijven in de communicatie. Dat paste destijds geheel in de lijn van ons vieren om het belang van de NVJ voorop te stellen en dus zo weinig mogelijk onrust te laten ontstaan. Nu dat leidt tot een wel erg eenzijdig beeld van de werkelijkheid stellen wij er prijs op u ook zelf te informeren. Uiteindelijk moet de verenigingsraad als hoogste orgaan van alle feiten op de hoogte zijn. Ons bereiken allerlei vragen. Gebrek aan openheid past bovendien niet in een organisatie die de journalistiek als werkterrein heeft.

De NVJ verkeert al een aantal jaren in een neerwaartse spiraal. De ledenaantallen lopen terug en de organisatie kampt met grote tekorten. In de werkorganisatie heerst onrust en onduidelijkheid omdat er geen effectieve mechanismes zijn ontwikkeld voor strategie, voor heldere aansturing en aanpakken van de tekorten. De NVJ vertoont alle tekenen van een organisatie in een neergaande fase: in zichzelf gekeerd, drijvend op machtspolitiek, gericht op procedures en afnemend vitaal. Om van betekenis te blijven als grote en invloedrijke beroepsorganisatie voor iedereen die zich bezig houdt met inhoud in de mediasector en weer aantrekkelijk te worden, moeten er een paar wissels met kracht worden omgegooid.

Daarvoor zijn in het bestuur de afgelopen jaren al meermalen aanzetten gegeven. Er kwam een toekomstplan, Groeien vanuit de kern, waarin een helder pad naar een aantrekkelijker, beter draaiende organisatie was neergelegd. Maar de uitvoering van al die plannen loopt steeds vertraging op. Op zich is dat niet onlogisch, het is nu eenmaal niet geloofwaardig dat een grote vernieuwing tot stand zou komen onder aansturing van degene die de exponent is van het oude. Externe adviseurs hebben zowel bestuur als werkorganisatie meermalen geholpen om uit het dal te komen. Het meest recente traject is eind vorig jaar gestart. Onder begeleiding van een adviseur kwam een stuurgroep van DB en management team tot de slotsom dat er `iets` aan de leiding moest gebeuren. Die wijziging moest ertoe leiden:
· dat iemand voortvarend en met beleid aan de gang ging om te zorgen dat de NVJ niet langer structureel verlies leed.

· dat de scheiding NVJ – Villamedia werd doorgezet of teruggedraaid, maar niet half zoals nu,

· dat de overcapaciteit werd aangepakt,

· dat het personeel ging wennen aan serieuze leiding,

· dat afdelingen werden opgeheven of samengevoegd of gewoon gingen samenwerken.

· dat een serieuze discussie werd gestart en doorgezet over de toegevoegde waarde van de NVJ voor haar leden met die leden.

Er is veel energie gestoken in het vinden van een oplossing die recht zou doen aan de doelen, maar niet te ingrijpend zou zijn voor personen in de huidige organisatie. Gaandeweg bleek dat zo´n oplossing niet te bereiken viel. Het dagelijks bestuur raakte verdeeld en de algemeen secretaris wees elke oplossing af waarin hij niet alleen de baas bleef, terwijl daar nu juist het probleem ligt. De gevolgen van slecht management voor de organisatie zijn op financieel, organisatorisch en menselijk gebied te groot en te schadelijk om er de ogen voor te blijven sluiten.

Na veel discussie bleef uiteindelijk een compromis over, waar aanvankelijk het hele bestuur het mee eens was. Dat compromis voorzag in gedeelde regie over de werkorganisatie door een opwaardering van de positie van de zakelijk leider. Drie bestuurders trokken een week later, toen het besluitvoornemen in besluit moest worden omgezet, hun aanvankelijke steun terug. De voorzitter heeft daarop besloten de zaak niet te forceren en het voorstel niet in stemming te brengen, maar in plaats daarvan af te treden, gevolgd door drie medebestuursleden. Alle vier wilden het wederom uitblijven van maatregelen om het tij te keren niet voor hun bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Het resultaat is dat geen vernieuwing mogelijk is en processen die wij schadelijk vinden voor de NVJ, gewoon doorgaan.

Wij vinden het volstrekt vanzelfsprekend dat er veel vragen zijn bij u, ook naar aanleiding van dit stuk. Eén van de bijverschijnselen van de bestuurlijke cultuur bij de NVJ is dat de bestuurlijke organen onvoldoende op de hoogte worden gehouden en daarmee weinig serieus genomen in hun rol. Wij vinden dat het hoogste orgaan van de vereniging op zijn minst de feiten moet kennen. Wij zijn bereid alle vragen naar beste vermogen en in openheid te beantwoorden. U hoeft ze alleen maar te stellen.

Lize Alink
Hella Liefting
Thom Meens
Tony van there Meulen.

WordPress Themes