Sommatie van mr. E. Polak van Stibbe

sommatie.jpgGeachte heer Kat,

Namens de heer B. Bouwman vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op de website www.nrcombudsman.nl staat sinds 9 april het door u geschreven artikel ‘Bernhard Bouwman en Joris Demmink’ waarin u aandacht besteedt aan mijn client, de heer Bouwman.

Met betrekking tot uw uitlatingen over de heer Bouwman in uw artikel, schrijft u zich te baseren op een (anonieme) tipgever en de heer De Roy van Zuijdewijn.

De tipgever zou u de informatie hebben verstrekt dat de heer Bouwman ‘het (..) ook met jongetjes in Turkije [doet]‘.

U stelt aansluitend dat de heer Bouwman misschien wel ‘op van die kinky kinderpartijtjes [is] geweest in Bodrum‘.

Van de heer De Roy van Zuijdewijn zouden u al eerder ‘vergelijkbare berichten‘ hebben bereikt. Volgens de heer De Roy van Zuijdewijn zou de heer Bouwman ‘meer tijd doorbrengen in de hammam dan achter zijn PC‘, zou ‘zijn (seksuele) levenswijze bij zijn sollicitatie bij NRC als probleem [worden] gezien‘ op grond waarvan een commissie onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan ‘een beslissing [moest] nemen over de geschiktheid van Bouwman‘.

U voegt hieraan in uw artikel toe weinig geloof te hechten aan laatsvermelde opmerkingen van De Roy van Zuijdewijn, ‘maar ja, zo’n verhaal met details en namen… wie in godesnaam verzint zoiets?

Met de hierboven geciteerde passages uit uw artikel doet u het voorkomen alsof de heer Bouwman seksuele contacten zou hebben (gehad) met kinderen; met andere woorden alsof er sprake zou zijn van pedofilie.

Deze ernstige beschuldiging, inclusief de door u geschetste gang van zaken bij client’s sollicitatie, is niet alleen feitelijk onjuist maar ook in hoge mate beledigend voor de heer Bouwman en vormt een aantasting van zijn eer en goede naam. Uw artikel en in het bijzonder de hierboven aangehaalde passages hebben de strekking om de heer Bouwman bij het publiek in een ongustig daglicht te stellen.

U gaat hierbij overigens verder dan het aanhalen van de door u genoemde ‘bronnen’. De suggeste als zou de heer Bouwman ‘op van die kinky kinderpartijtjes’ zijn geweest is immers van uzelf afkomstig. En mat uw opmerking ‘maar ja (..) wie in godesnaam verzint zoiets?’ schaart u zich achter de door u aangehaalde opmerkingen van de heer De Roy van Zuijdewijn en maakt u de opvatting van laatstgenoemde in feite tot de uwe. Daar komt bij dat u de heer Bouwman voorafgaand aan publikatie niet om weerwoord heeft gevraagd.

Met dit artikel, dat niet geacht kan worden te zijn gepubliceerd in het kader van enig publiek debat, heeft u de grenzen van de vrijheid van meningsuiting dan ook overschreden en in het licht van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat u kennelijk opzettelijk de eer en goede naam van de heer Bouwman heeft aangetast door (wetende dat dit in strijd met de waarheid is) de heer Bouwman te betichten van de hiervoor vermelde feiten. U hebt dat bovendien gedaan met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, nu u uw tekst op de internetsite www.nrcombudsman hebt geplaatst.

Met vorenomschreven handelwijze handelt u onrechtmatig tegen de heer Bouwman en maakt u zich tevens schuldig aan laster, dan wel in elk geval smaadschrift of belediging, alledrei zeer ernstige miesdrijven (zie resp. de artikelen 262, 261 leden 1 en 2 en 266/267 Wetboek van Strafrecht).

Hierbij sommeer ik u om mij uiterlijk woensdag 2 mei voor 10.00 schriftelijk te bevestigen dat u met onmiddellijke ingang:

– Het artikel op de website nrcombudsman.nl zoals hiervoor omschreven heeft verwijderd en verwijderd zult houden, alsmede de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van de hiervoor vermelde passages dan wel passages met eenzelfde strekking zult staken en gestaakt zult houden;

-zult bewerkstelligen, door het schrijven van brieven aan eigenaren/exploitanten van zoekmachines, waaronder in ieder geval Google, dat het artikel wordt verwijderd uit de zoekmachines op het Internet. Deze brieven dienen uiterlijk donderdag 3 mei 2007 te worden verzonden met een direct afschrift daarvan aan ondergetekende.

Indien u niet tijdig en onvoorwaardelijk aan deze sommatie gevolg zult geven dan ziet de heer Bouwman zich genoodzaakt het bovenstaande in kort geding af te dwingen; daarbij behoudt hij zich ook het recht voor schadevergoeding te vorderen. Tevens zal de heer Bouwman in dat geval aangifte doen van laster en/of smaad en/of belediging.

Teneinde de zekerheid te hebben dat deze brief u tijdig bereikt, zend ik u deze per koerier, aangetekend, per gewone post en per email.

Hoogachtend,

Elsbeth M. Polak

 • By mr h.j.a.m. peters, 2 mei, 2007 @ 12:10

  Ach, Eslbeth, verwijderd van internet, edoch: de waarheid is niet te verwijderen.

 • By jopie, 2 mei, 2007 @ 13:53

  Waarom niet ook verzonden per telex, fax, postduif en rooksignaal?

 • By mr h.j.a.m. peters, 2 mei, 2007 @ 14:45

  Ja Jopie, en waarom ook niet “aantekenen tegen bewijs van ontvangst”. Een beetje advocate zendt aantekenen t.b.v.o.”.

 • By mr h.j.a.m. peters, 2 mei, 2007 @ 15:11

  aantekenen tegen bewijs van ontvangst te lezen als aantekenen tegen bericht van ontvangst. Elsbeth ontvangt retourkaart, waarop vermeld de naam van Mischa (aan wie is uitgereikt). Dus: Mischa Kat aan Elsbeth. De retourkaart is gehecht aan Elsbeth’s briefje.

Other Links to this Post

WordPress Themes