Wim Kohler komt in actie tegen ombudsman

kohler.jpgOnderstaande brief mocht uw ombudsman vandaag ontvangen van de advocaat van Wim Kohler, wetenschapsjournalist bij NRC Handelsblad:

Geachte heer Kat,

Namens NRC Handelsblad BV en Wim Kohler die als wetenschapsjournalist bij NRC in dienst is, vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 27 november 2007 heeft u op de website www.nrcombudsman.nl een artikel gepubliceerd ‘de grootste journalistieke crimineel ooit: Wim Kohler‘. Evenals in een aantal eerdere publikaties uit u wederom kritiek op de wijze waarop de heer Kohler bericht heeft over het geneesmiddel Rimonabant (Acomplia). Uiteraard staat het u vrij uw mening te uiten, reden waarom clienten op de voorgaande artikelen niet gereageerd hebben. In het recente artikel gaat u echter in een aantal passages over de schreef.

accomplia.jpgAllereerst de kop ‘de grootste journalistieke crimineel ooit: Wim Kohler‘. Vervolgens vergelijkt u de heer Kohler met Mengele. ‘Pagina na pagina werd deze pil door Wim ‘dr. Mengele’ Kohler de hemel in geprezen‘ en u uit aan NRC Handelsblad de beschuldiging dat zij ‘een misdadige poging hebben gedaan hun lezers te vergiftigen en tot zelfmoord te drijven‘. Tot slot eindigt u het artikel met de oproep ‘deze Kohler zijn leven lang te blijven achtervolgen met zijn criminele handelswijze tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat‘.

In de hiervoor geciteerde passages stelt althans suggereert u dat NRC en de heer Kohler zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt en hun lezers willens en wetens tot vergiftiging en zelfmoord hebben pogen aan te zetten. De vergelijking van de heer Kohler met de oorlogsmisdadiger Mengele en de oproep aan het slot van uw artikel versterken deze suggestie.

Deze zeer ernstige beschuldigingen zijn niet alleen feitelijk onjuist maar ook in hoge mate beledigend voor de heer Kohler en NRC en tasten hun eer en goede naam aan. Met uw artikel en in het bijzonder de hierboven aangehaalde passages beoogt u doelbewust de reputatie van NRC en de heer Kohler te beschadigen.

U handelt hiermee onrechtmatig tegen NRC en de heer Kohler. Daarbij maakt u zich jegens NRC tevens schuldig aan laster, dan wel in elk geval smaadschrift of belediging, alle drie zeer ernstige misdrijven (zie resp. de artikelen 262, 261 leden 1 en 2 en 266/267 wetboek van Strafrecht).

Hierbij sommeer ik u mij uiterlijk voor vrijdag 7 december a.s. voor 12:00 uur (later uitgetsteld tot woensdag 12 december) schriftelijk te bevestigen dat u met onmiddellijke ingang het artikel op www.nrcombudsman.nl zoals hiervoor omschreven heeft verwijderd en verwijderd zult houden en voor de toekomst de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van de hiervoor geciteerde passages dan wel passages met eenzelfde strekking zult staken en gestaakt zult houden.

Ik ga ervan uit dat u aan deze sommatie gevolg zult geven; mocht dat niet het geval zijn, dan behoud ik mij namens clienten het recht voor rechtsmaatregelen te treffen. Tevens zal de heer Kohler in dat geval aangifte doen van smaad en/of laster en/of belediging.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, zend ik u deze zowel aangetekend als per gewone post.

Hoogachtend,

Elsbeth M. Polak.

reactie Micha Kat

Dit is de tweede brief die Elsbeth Polak uw ombudsman stuurt. Eerder wist uw ombudsman een vernederende afstraffing door de rechter te vermijden door reeds direct gehoor te geven aan de sommaties van Elsbeth Polak, toen uit hoofde van correspondent Bernhard Bouwman. Maar deze zaak ligt enkele slagen anders. De publicatie van Wim Kohler over het medicijn Rimonabant was dermate extreem in zijn laakbaarheid, dat uw ombudsman -hoe graag hij dat ook zou willen- geen woorden kan terugnemen. Nou ja, een enkel woord wil hij wel terugnemen om nodeloze escalatie van deze zaak te vermijden: dr. Mengele. Deze ‘parallel’ met de fameuze ‘geneesheer’ uit het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau was echter niet zomaar gekozen. Mengele’s roem is immers met name gestoeld op zijn medische ‘experimenten’ met de meest weerzinwekkende gevolgen. Kohler’s artikel roept de lezer geheel in de geest van deze Mengele op te ‘experimenteren’ met een ‘geneesmiddel’ waarvan de effecten onbekend waren en dat, na later bij herhaling door onafhankelijke wetenschappers is vastgesteld, kan aanzetten tot zelfmoord. Dit dus ter verklaring (‘onderbouwing’ zo u wilt) van deze vergelijking. Daar komt dan nog bij dat alle vergelijkingen van NRC-mensen met het Nazisme de facto navolgingen zijn van de door oud-hoofdredacteur Folkert Jensma ingezette ‘demoniserings-strategie’ die hij voor het eerst toepaste op Pim Fortuyn en die voorschrijft alles en iedereen waar je het niet mee eens bent, in direct verband te brengen met Nazi-Duitsland en de Holocaust. Recent zagen we weer een mooi voorbeeld van deze demoniserings-strategie in het artikel van Joep Dohmen over ‘foute’ websites. Als ik Wim Kohler dus vergelijk met Mengele, toon ik me niet meer en niet minder dan een vlijtige leerling van NRC zelve. Het is mij dan ook een raadsel hoe Polak kan schrijven dat ik ‘mij jegens NRC schuldig maak aan laster etc.’. Echter, zoals gezegd wil ik verdere en nodeloze escalatie voorkomen en daarom doe ik Kohler het volgende aanbod in de hevige hoop dat hij daarmee kan leven en kan overgaan tot de orde van de dag: ik vervang dr. Mengele door dr. Jack Kevorkian, beter bekend onder zijn bijnaam ‘dr. Death’. Hierbij verklaar ik dat ik het artikel ik kwestie aldus heb aangepast en aangepast zal houden.

 • By jan de vries, 14 december, 2007 @ 10:54

  Beste “IS dat eigenlijk wel zo”,

  Een pluim voor jouw beheersing van onze taal.

  Met vriendelijke groet,

  Jan.

 • By IS dat eigenlijk wel zo, 14 december, 2007 @ 12:13

  jan de vries
  14 Dec, 2007 om 10:54

  Dank! Waarbij ik er maar, positief ingesteld als ik ben, vanuit ga dat het niet cynisch bedoeld is. Indien toch, hoor ik het graag ;-)

 • By jan de vries, 14 december, 2007 @ 12:31

  Beste “IS dat eigenlijk wel zo”,

  De semantiek laten we buiten beschouwing voor jou.

  Met vriendelijke groet,

  Jan.

 • By IS dat eigenlijk wel zo, 14 december, 2007 @ 13:58

  jan de vries

  Oh jammer…ik hoor niet bij het clubje mentaal uitgedaagden dus.
  Balen zeg. En als ik zeg dat ik de NRC ook weleens voor de kattenbak gebruik, krijg ik dan ook een idiotenpasje?

Other Links to this Post

WordPress Themes