Wim Kohler neemt geen genoegen met wijzigingen

kohler2.jpgUw immer waakzame ombudsman mocht op 20 december de onderstaande brief ontvangen van de advocate van NRC-wetenschapsjournalist Wim Kohler:

Geachte heer Kat,

Op mijn brief van 5 december heb ik van u geen inhoudelijke reactie ontvangen. Uitsluitend via de website www.nrcombudsman.nl heb ik kunnen constateren welke aanpassingen u in de tekst heeft aangebracht. Als ik u een brief stuur en u vervolgens ruim uitstel verleen voor een reactie, verwacht ik een rechtstreeks antwoord en geen reactie via uw website.

In het artikel heeft u de vergelijking van de heer Kohler met de persoon Mengele gewijzigd in die met Jack Kevorkian. In de context van uw artikel blijft ook deze vergelijking beledigend. Tevens gebruikt u deze vergelijking nog steeds als opmaat naar de -ongewijzigde- beschuldiging dat NRC ‘een misdadige poging heeft gedaan haar lezers te vergiftigen en tot zelfmoord te drijven‘. Ook de opmerking aan het slot ‘deze Kohler zijn leven lang te blijven achtervolgen met zijn kwakzalverige handelswijze tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat’ heeft u gehandhaafd, zij het met vervanging van het woord ‘criminele’ door ‘kwakzalverige’. Daarmee blijft de strekking ongewijzigd, hetgeen voor clienten niet acceptabel is.

Zolang u deze onjuiste en beledigende passages niet verwijdert, is voor clienten de zaak niet afgedaan. Ik verzoek u daarom mij uiterlijk 4 januari 2008 rechtstreeks en schriftelijk te bevestigen dat u deze passages alsnog verwijderd heeft en verwijderd houdt. Mocht u daar niet aan voldoen, dan hebben clienten mij opdracht gegeven rechtsmaatregelen te treffen.

Hoogachtend,

Elsbeth M. Polak.

Opmerkingen van uw ombudsman:
Wim Kohler gaat er in deze hele kwestie aan voorbij dat ik in mijn functie als Lux et Libertas ombudsman bij uitstek in de positie ben te oordelen over journalistieke producties in NRC Handelsblad en daarover ook harde en voor de betreffende journalist indien nodig onaangename kwalificaties te bezigen. De wonderpil-productie van Kohler is met vlag en wimpel de meest verwerpelijke journalistieke productie die uw ombudsman ooit onder ogen heeft gekregen en daarbij passen dus harde woorden, temeer daar NRC Handelsblad door het journalistieke falen van Kohler de volksgezondheid in gevaar heeft gebracht. Hoe hard deze woorden mogen/moeten/kunnen zijn om buiten de reikwijdte van de onrechtmatige daad te vallen is moeilijk te overzien. De komende dagen zal uw ombudsman zich hierover beraden om Kohler voor de deadline van 4 januari te laten weten wat hij heeft besloten inzake zijn formuleringen. Want het gaat in deze kwestie uitsluitend om woordkeus. De centrale boodschap van uw ombudsman, dat Kohler en NRC Handelsblad willens en wetens een loopje hebben genomen met de normen van zorgvuldige journalistiek en daarmee roekeloos en onverantwoordelijk hebben gehandeld, wordt niet bestreden. Dat blijkt ook uit het feit dat Kohler nooit is opgetreden tegen de eerdere publicaties van uw ombudsman over de kwestie maar pas in actie kwam naar aanleiding van het laatste stuk dat werd geschreven naar aanleiding van de hernieuwde wetenschappelijke bevestiging dat de ‘wonderpil’ kan leiden tot suicidaal gedrag.

Overigens heeft uw ombudsman steun mogen krijgen van Elsevier-wetenschapsredacteur (en oud NRC-redacteur) Simon Rozendaal. Deze schreef uw ombudsman: “Ook ik vond het stuk van Wim Kohler schandalig, zoals bijna iedereen in de farmaceutische wereld, heb ik in de loop der tijd gemerkt. Hij heeft ook soms een merkwaardige opvatting over journalistiek. Zo schijnt hij eens in het openbaar gezegd te hebben dat het goed is wanneer zijn stukken slechts voor de happy few leesbaar zijn.” Tevens zijn er nu zeer gerichte aanwijzingen voor corruptie bij Wim Kohler hetgeen een mogelijke verklaring kan vormen voor het verlies van zijn kritische vermogens. De adjunct-hoofdredacteur van HP/de Tijd, Thieu Vaessen, heeft uw ombudsman verklaard dat de ‘reis en verblijfkosten voor het eerste verhaal in HP/de Tijd [over Rimonabant] zijn betaald door de onderneming, Sanofi [Aventis]’. Deze kosten betroffen een verblijf door de dienstdoende redacteur in het Ritz Carlton Hotel in Atlanta. Het ligt hiermee in de lijn der verwachtingen dat ook Kohler is gefeteerd door Sanofi. Het moge duidelijk zijn, vooral ook dankzij de vaak hoog oplopende discussies over het feteren van artsen door big farma, dat ook het feteren van journalisten de toets der ethiek niet kan doorstaan. Overigens is het ook in strijd met de voorschriften binnen NRC Handelsblad zelf.

WordPress Themes