Kort Geding Dagvaarding

rechtzaal.jpgHeden, de zeventiende januari tweeduizend en acht, ten verzoeke van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NRC HANDELSBLAD BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,

2. WILHELMUS GERARDUS MARINUS KOHLER, wonende te Bilthoven,

beiden te dezer zake domicile kiezende te (1077 AZ) Amsterdam aan de Strawinskylaan 2001 ten kantore van Stibbe NV, van welk kantoor de advocaat en procureur mr. Elsbeth M. Polak ten deze tot procureur wordt gesteld en in na te melden geding als zodanig zal optreden,

heb ik, mr. Michiel van der Heijde, gerechtsdeurwaarder, gevestigd te Amstelveen en aldaar kantoorhoudende aan de Amsterdamseweg 207, krachtens mondeling verstrekt verlof van de E.A. Heer voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam,

IN KORT GEDING GEDAGVAARD

de heer MICHA KAT, wonende te ……………, aldaar aan dat adres mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan:

epolak.jpgONDER MEDEDELING:

dat bij verschijning een vastrecht van 251 Euro zal worden geheven en dat aan on- en minvermogenden een vermindering van dit vastrecht kan worden verleend na overlegging aan de griffier van een verklaring van onvermogen;

ONDER AANZEGGING:

dat indien gedaagde in kort geding niet in persoon of vertegenwoordigd door een procureur op de hierna genoemde terechtzitting verschijnt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de voorzieningenrechter verstek tegen hem zal verlenen en de vordering zal toewijzen, tenzij deze hem of haar onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

OM:

op donderdag de zevende februari tweeduizend en acht, des namiddags te 15:30 uur, in persoon dan wel vertegenwoordigd door een procureur, te verschijnen ter terechtzitting van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, rechtsprekend in kort geding, welke zitting zal worden gehouden in een der zalen van het Justitiecomplex aan de Parnassusweg 220-228;

TENEINDE:

alsdan namens eisers, hierna tevens aan te duiden als “NRC” en “Kohler” te horen concluderen voor eis als volgt:

Eisers:

1. NRC is uitgever van het dagblad NRC Handelsblad en Kohler is als wetenschapsjournalist in vast dienstverband van NRC.

Gedaagde:

2. Gedaagde, hierna te noemen “Kat”, is freelance journalist en gespecialiseerd in de juridische wereld met het accent op de advocatuur en de accountancy. Kat schrijft voor deze beroepsgroepen artikelen zowel in de papieren media (Advocatenblad) als op internet (www.advocatie.nl en www.accountingweb.nl). Ook publiceert Kat regelmatig op de door hem in januari 2006 gelanceerde website www.nrcombudsman.nl waarbij hij artikelen in NRC Handelsblad en journalisten van deze krant bekritiseert. Nrcombudsman is geen instelling of activiteit van NRC.

Onrechtmatige publicatie:

3. Op 27 november 2007 heeft Kat op de website www.nrcombudsman.nl een artikel gepubliceerd “De grootste journalistieke crimineel ooit: Wim Kohler” (productie 1). Hierin, evenals in een aantal eerdere publicaties, uit Kat kritiek op de wijze waarop NRC en Kohler bericht hebben over het geneesmiddel Rimonabant (Acomplia).

4. Na eerdere publicaties gaat Kat in deze publicatie met een aantal passages over de schreef:

(i) De kop “De grootste journalistieke crimineel ooit: Wim Kohler

(ii) De vergelijking van Kohler met Mengele: “Pagina na pagina werd deze pil door Wim ‘dr. Mengele’ Kohler de hemel in geprezen”

(iii) De beschuldiging aan het adres van NRC dat zij “een misdadige poging hebben gedaan hun lezers te vergiftigen en tot zelfmoord te drijven”;

(iv) De oproep aan het slot van het artikel “deze Kohler zijn leven lang te blijven achtervolgen met zijn criminele handelswijze tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat”.

5. In de hiervoor geciteerde passages stelt althans suggereert Kat dat NRC en Kohler zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt en hun lezers willens en wetens tot vergiftiging en zelfmoord hebben gepoogd aan te zetten. De vergelijking van de heer Kohler met oorlogsmisdadiger Mengele en de oproep Kohler met zijn criminele handelswijze te blijven achtervolgen tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat, versterken deze suggestie.

6. Deze zeer ernstige beschuldigingen zijn niet alleen feitelijk onjuist maar ook in hoge mate beledigend voor NRC en Kohler en tasten hun eer en goede naam aan. Met dit artikel en in het bijzonder de hiervoor aangehaalde passages beoogt Kat doelbewust de reputatie van NRC en Kohler als journalist te beschadigen.

7. NRC en Kohler hebben Kat hierover bij brief van 5 december 2007 (Productie 2) aangeschreven en hem gesommeerd het jegens hen onrechtmatige artikel van de website www.nrcombudsman.nl me onmiddellijke ingang te verwijderen en verwijderd te houden en voor de toekomst van de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van de hiervoor geciteerde passages dan wel passages met een zelfde strekking te staken en gestaakt te houden.

8. Na de sommatie van 5 december 2007 heeft Kat op 13 december 2007 de tekst op twee punten aangepast (Productie 3):

(i) In de kop en de slotregel is het woord ‘crimineel‘ respectievelijk ‘criminele’ vervangen door ‘kwakzalver‘ respectievelijk ‘kwakzalverige’;

(ii) De naam Mengele is gewijzigd in Jack Kevorkian.

9. NRC en Kohler hebben Kat bij brief van 20 december bericht (Productie 4) met deze aanpassingen geen genoegen te nemen. Zeker in de contaxt van het artikel is ook de vergelijking met Jack Kevorkian (de Amerikaanse “Dr Death”) beledigend, terwijl Kat deze vergelijking nog steeds hanteert als opmaat naar de -ongewijzigde- beschuldiging dat NRC “een misdadige poging hebben gedaan hun lezers te vergiftigen en tot zelfmoord te drijven“. Eveneens blijft na vervanging van het woord ‘criminele‘ door ‘kwakzalverige‘ de strekking van de oproep aan het slot “deze Kohler zijn leven lan te blijven achtervolgen met zijn kwakzalverige handelswijze tot hij zo gek wordt dat hij de hand aan zichzelf slaat” ongewijzigd.

Verweer/standpunt Kat

10. Kat heeft in een publicatie op zijn website van 2 januari 2008 (Productie 5) laten weten alleen bereid te zijn tot verdere aanpassingen als NRC in een verklaring van de hoofdredactie afstand neemt van de artikelen van Kohler over het geneesmiddel Rimonabant.

11. Met al zijn (eigen) commentaar en reacties die hij na de eerste sommatiebrief van NRC en Kohler op zijn website heeft gepubliceerd, inclusief de volledige tekst van beide sommaties, geeft Kat er blijk van de onrechtmatigheid van zijn publicatie niet te (willen) onderkennen. In Kat’s commentaren en in de sommatiebrieven komen de door NRC en Kohler onrechtmatig geoordeelde passages immers in volle omvang weer aan de orde (Productie 5 e.v.)

Spoedeisend belang; bevoegdheid

12. Eisers hebben er recht op en spoedeisend belang bij dat Kat de eerder genoemde onrechtmatige en beledigende passages op zo kort mogelijke termijn van zijn website verwijderd en verwijderd houdt, inclusief publicaties waarin deze passages direct of indirect (via een link) aan de orde komen. Eisers verzoeken derhalve de voorzieningenrechter tot het geven van de hierna geformuleerde voorzieningen, waartoe de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam bevoegd is nu gedaagde in Amsterdam woonachtig is en in geheel Nederland -en dus ook in het arrondissement Amsterdam- van de onrechtmatige uitingen kan worden kennisgenomen.

MITSDIEN:

het de Edelachtbare Heer/Vrouww Voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam moge behagen bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. gedaagde te gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen vonnis de in deze dagvaarding omschreven (aangepaste) publicaties althans de daarin genoemde onrechtmatige passages danwel passages van eenzelfde strekking van de website www.nrcombudsman.nl te verwijderen en verwijderd te houden, inclusief publicaties waarin een of meer van de hierboven genoemde passages direct of indirect (via een link) aan de orde komen;

B. gedaagde te gebieden de in deze dagvaarding omschreven onrechtmatige passages dan wel passages van eenzelfde strekking inclusief publicaties waarin een of meer van de hierboven genoemde passages direct of indirect (via een link) aan de orde komen, niet elders openbaar te maken;

zulks op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van 25.000 euro voor iedere dag dan wel gedeelte van een dag danwel -ter keuze van eisers- voor iedere keer dat gedaagde een van de onder A of B gevorderde geboden niet of niet volledig nakomt en

C. gedaagde te veroordelen in de kosten van deze procedure.

 • By jan, 27 januari, 2008 @ 23:45

  Zojuist per email ons NRC abonnement uit solidariteit opgezegd:

  T.a.v de ledenadministratie.

  Graag zeggen wij hierbij met spoedig mogelijke ingang ons abonnement op.

  Directe aanleiding is jullie “berichtgeving” omtrent “panacee” Rimonabant, en het KG die jullie 7 februari a.s. gaan voeren tegen een persoon die hiertegen ageert.

  Dat abonnees weigeren mee te betalen aan walgelijke praktijken zult u begrijpen.

  In het vertrouwen op een soepele afwikkeling,

  NAW

Other Links to this Post

WordPress Themes